Ở thị trường chứng khoán ngoài các cổ phiếu, trái phiếu, nhiều nhà đầu tư còn quan tâm đến các vấn đề liên quan đến cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn là gì? Khái niệm, vai trò, quyền hành của cổ đông lớn trong doanh nghiệp là gì? Hãy cùng tìm hiểu thông tin tài chính với chúng tôi qua bài viết này nhé!

cổ đông lớn là gì
Cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên trong doanh nghiệp.

Cổ đông là yếu tố quan trọng hàng đầu trong thị trường tài chính cũng như kinh tế doanh nghiệp, là vấn đề được các nhà đầu tư hết sức quan tâm. Việc trở thành cổ đông một doanh nghiệp và quyền lợi của cổ đông trong hoạt động kinh doanh dường như đóng vai trò chủ đạo trong đầu tư, điển hình là vấn đề xoanh quanh cổ đông lớn. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giải đáp những vấn đề cốt lõi của việc trở thành cổ đông lớn, như cổ đông lớn là gì? Khái niệm, vai trò, quyền hành của cổ đông lớn trong doanh nghiệp là gì?

Cổ đông lớn là gì?

Khái niệm cổ đông lớn

cổ đông lớn là gì
Cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên trong tổng số cổ phiếu phát hành được gọi là cổ đông lớn.

Theo quy định của Luật chứng khoán Việt Nam, cổ đông lớn (trong tiếng Anh có nghĩa là Blockholder) là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên trong tổng số cổ phiếu phát hành sẽ có quyền biểu quyết của công ty phát hành.

Đặc điểm của cổ đông lớn

Căn cứ Khoản 18 Điều 4 Luật chứng khoán 2019, do sở hữu khối lượng đáng kể số cổ phiếu hoặc trái phiếu của công ty, cổ đông lớn là cổ đông công ty và có sự ảnh hưởng đến việc thành lập doanh nghiệp.

Các công ty sẽ theo dõi mức độ sở hữu cổ phiếu của những cổ đông để biết được cổ phiếu thuộc quyền sở hữu của ai và cách thức cổ phiếu được giao dịch trên thị trường mở. Nhận thức về quyền sở hữu cổ phiếu có vai trò quan trọng vì các ảnh hưởng liên quan đến việc phát hành cổ phiếu. Hơn hết, không có một con số được quy định cụ thể về số lượng cổ phiếu để xác định cổ đông đó lớn.

Quyền hành của cổ đông lớn

cổ đông lớn là gì
Quyền hành của cổ đông lớn thể hiện lợi ích của cổ đông trong doanh nghiệp.

Cổ đông lớn của công ty có các quyền sau đây:

  • Được đối xử bình đẳng và có quyền tiếp cận đầy đủ những thông tin định kỳ và thông tin bất thường được công ty công bố theo quy định pháp luật.
  • Được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, có quyền hủy bỏ các nghị quyết, đề nghị đình chỉ các quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty, hội đồng quản trị công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  • Được quyền xem xét, tra cứu hay trích lục sổ biên bản và các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị công ty, báo cáo tài chính giữa năm/hằng năm của ban kiểm soát công ty.
  • Có quyền triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông công ty trong trường hội đồng quản trị công ty vi phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của cổ đông, nghĩa vụ của ban quản lý hoặc ban hành các quyết định vượt quá thẩm quyền được giao trong công ty.  
  • Yêu cầu ban kiểm soát công ty kiểm tra từng vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành những hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết
  • Các quyền hành khác theo quy định của pháp luật và thể theo điều lệ công ty.

Nghĩa vụ của cổ đông lớn

Thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn với số cổ phần đã cam kết mua.

Không được rút số cổ phần đã góp vốn ra khỏi công ty dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại số cổ phần đó. Trong trường hợp cổ đông lớn thực hiện rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp trái với quy định nêu trên thì cổ đông đó và người mang lợi ích liên quan trong công ty sẽ phải cùng nhau liên đới để chịu trách nhiệm cho những khoản nợ và những nghĩa vụ đối với tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị giá trị cổ phần họ đã bị rút và những thiệt hại xảy ra với công ty.

Tuân thủ nội dung quy định trong điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

Chấp hành tuân thủ các nghị quyết và các quyết định của đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị công ty.

Tuyệt đối bảo mật những thông tin được công ty cung cấp theo quy định trong điều lệ công ty và theo quy định của pháp luật, chỉ được sử dụng những thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đặc biệt, nghiêm cấm việc phát tán nội dung hoặc sao chép, gửi thông tin mà công ty cung cấp cho các tổ chức, cá nhân khác,…

Cổ đông lớn không được lợi dụng các ưu thế của mình để gây ra những ảnh hưởng khó khăn đến các quyền, lợi ích của công ty và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, phải có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Vai trò và ý nghĩa cổ đông lớn trong công ty cổ phần

Cổ đông lớn có vai trò vô cùng quan trọng đối với công ty cổ phần:

Cổ đông lớn thực hiện dễ dàng trong việc kêu gọi các cổ đông lớn khác giúp các doanh nghiệp gia tăng tiềm lực tài chính cũng như nguồn vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh lớn mạnh.

Cổ đông lớn góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trong thời đại cạnh tranh đang là xu hướng tất yếu hiện nay đối với các doanh nghiệp khác.

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, số lượng các công ty cổ phần có vốn hóa lớn, tỷ lệ nắm giữ 5% cổ phần biểu quyết của cổ đông ở bất cứ thời điểm nào mà không cần thời hạn nhất định (như sáu tháng liên tục) để có thể thực thi các quyền như trên được xem là hợp lý và sát với thực tế. Cần áp dụng đầy đủ, kịp thời, chính xác những quy định Luật Doanh nghiệp vào cơ chế vận hành và quản lý doanh nghiệp cũng như thẩm quyền cổ đông lớn.

Bài viết trên đây đã giải đáp các thắc mắc về thông tin cổ đông lớn là gì? Khái niệm, vai trò, quyền hành của cổ đông lớn trong doanh nghiệp là gì? Hy vọng những thông tin trên sẽ bổ ích với bạn, nắm rõ về quyền hành của cổ đông khi chọn đầu tư cổ phiếu để không chịu thiệt hại nhé!

Rate this post

Bài viết liên quan!

Nhận xét bài viết!